Kadobon-Ontwerpen (onderdeel van Bannerwinkel), gevestigd aan
de Laars 4
1602 MR Enkhuizen
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Adres :de Laars 4
PC Plaats :1602 MR Enkhuizen
Tel :+31 6 102 553 12
Website :https://www.kadobon-ontwerpen.nl
Email :info@kadobon-ontwerpen.nl

A. Langbroek van Toledo / W.G. Langbroek zijn de Functionaris Gegevensbescherming van Kadobon-Ontwerpen. Hij/zij zijn te bereiken via info@kadobon-ontwerpen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Kadobon-Ontwerpen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kadobon-ontwerpen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
kKadobon-Ontwerpen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming.
Kadobon-Ontwerpen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kadobon-Ontwerpen) tussen zit.

Kadobon-Ontwerpen gebruikt de volgende online computerprogramma's of –systemen om uw gegevens te verwerken:

VWM Facturatie. Online facturatiesysteem (meer info op www.vwmedia.nl)
Het online facturatiesysteem wordt gebruikt om online uw factuur op te maken en via
email naar u te versturen. Uw belang hierbij is dat u uw noodzakelijke factuur correct
en op juiste wijze aangeleverd krijgt, en dat Kadobon-Ontwerpenn altijd snel en éénvoudig kan
terugzoeken als u vragen heeft over een factuur. Er zijn geen verwachte nadelige gevolgen voor de klant van Kadobon-Ontwerpen.


Tevens heeft u als klant de mogelijkheid om binnen het VMW Facturatiesysteem een account aan te vragen, na het accepteren van uw account kunt u altijd zelf uw facturen bekijken/downloaden wanneer u dat nodig acht, alsmede bent u in staat tot het zelf wijzigen van uw gegevens.

Online bestelformulier.
Het online bestelformulier is ontwikkeld door Website Ontwikkeling Puts (www.markputs.nl) en heeft als doel om u als klant van Kadobon-Ontwerpen op een simpele wijze uw bestelling en gewenste betalingsmethode aan ons door te geven. De gegevens van nieuwe klanten van Kadobon-Ontwerpen die in het bestelformulier worden ingevuld worden handmatig overgezet naar het VWM Facturatiesysteem. Beide systemen zijn niet aan elkaar gekoppeld en maken allebei gebruik van een aparte database.

PHP List.
PHP List is een nieuwsbriefsysteem. Uw gegevens zoals aan ons verstrekt bij een bestelling van een product zullen niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming overgezet worden naar PHP List. U wordt alleen toegevoegd aan het nieuwsbrievensysteem indien
u zichzelf hiervoor uitdrukkelijk aanmeld via het dubbele opt-in systeem. Andersom zullen wij de gegevens die u bij aanmelding voor onze nieuwsbrief invoert ook niet zonder uw uitdrukkelijk verzoek/toestemming toevoegen aan ons facturatiesysteem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
Kadobon-Ontwerpen bewaard uw persoonsgegevens in het facturatie systeem voor belastingtechnische redenen minimaal vijf jaar. Uw gegevens die u invoert in ons nieuwsbrieven systeem worden bewaard totdat u zichzelf weer afmeld van onze nieuwsbrieven of totdat wij hiertoe een verzoek van u ontvangen.

Delen van persoonsgegevens met derden.
Kadobon-Ontwerpen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Kadobon-Ontwerpen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kadobon-Ontwerpen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kadobon-ontwerpen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Kadobon-Ontwerpen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Kadobon-Ontwerpen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kadobon-ontwerpen.nl.

Gegevens die in ons facturatiesysteem worden opgeslagen zijn:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer (indien van belang voor een betaling van ons aan u)

Dit is nodig voor:
- Het afhandelen van uw betaling.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren.
- Om goederen en diensten bij u af te leveren.

- Kadobon-Ontwerpen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Kadobon-Ontwerpen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een
bewaartermijn van minimaal vijf jaar voor belastingtechnische redenen. Andere
verzamelde gegevens zullen wij op uw verzoek z.s.m. verwijderen.

Download dit document als .pdf >HIER<